Pakkeforløp: Fra 1. januar 2019 er alle pasienter som henvises til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og Riisby behandlingssenter i et pakkeforløp for sin behandling. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal gi deg som pasient eller pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp, uten unødig ventetid. 

Hvilken behandling du trenger og hvor lenge behandlingen vil vare i tid, vet vi først når vi har blitt bedre kjent med deg og din helsetilstand. Du vil få en snarlig samtale med en av våre psykologer eller behandlere og deretter vil det gjøres en kartlegging og basisutredning i løpet av den første uken. Trenger vi mer tid, lager vi en plan sammen med deg for videre utredning som består av samtaler og evt. tester. Alle behandlere og psykologer på Riisby har erfaring og kompetanse i bruk av flere relevante strukturerte kliniske verktøy. All utredning og behandling ved Riisby behandlingssenter er basert på nyere forskning og på overordnede nasjonale faglige retningslinjer.

Brukermedvirkning

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er et sentralt mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som legges til grunn, og du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Rett til individuell plan

Mange har bruk for flere tjenester over lang tid. Hvis du har behov for det, har du rett til en individuell plan der du i samarbeid med de som gir deg tjenestene setter opp dine mål, hvilke tiltak som skal til for å nå målene og hvem som har ansvaret.

Fortell hva som er viktig for deg

Brukermedvirkning innebærer også at du har ansvar for å si ifra om hva som er viktig for deg, og om du opplever at behandlingen og oppfølgingen du får gir deg det du trenger for å bli bedre. Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen du har tillit til, som kan hjelpe deg å formidle dette videre.

 

 Veileder Pakkeforløp