Ansvar og oppgaver for forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten:
Være tilgjengelig for pasient og eventuelt pårørende, samt involverte instanser til pasienten
har fått tildelt egen behandler eller pasientansvarlig psykolog /lege i spesialisthelsetjenesten
eventuelt kontaktlege/-psykolog
Koordinere hele forløpet inkludert avbrudd
Ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og at målepunkter blir kodet
Informere, veilede og gi råd om pakkeforløp
Ved behov, koordinere avtaler og samarbeidsmøte
Samarbeid med forløpskoordinator i kommunen

Forløpskoordinator ved Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er:

Turid Tidemandsen Espelien, e-post Telefon sentralbord 61112800