Aktuelt


 

Norge og store deler av verden står nå i en svært krevende situasjon på grunn av den pågående koronakrisen, og Riisby Behandlingssenter jobber kontinuerlig med å bidra til å forhindre smitte og begrense spredning av sykdommen Covid19 samtidig som vi ivaretar våre pasienter og medarbeidere i en utfordrende periode.

Våre pasienter tilhører en sårbar gruppe, ikke bare når det gjelder sykdommen Covid19, men også med tanke på forverring av psykiske lidelser, selvmord- og overdosefare under slike omstendigheter. I tillegg har noen av våre pasienter, og også medarbeidere, underliggende sykdom som gjør dem ekstra sårbare for sykdommen Covid19.

Vårt hovedfokus vil være å ivareta den enkeltes grunnleggende behov samtidig som vi arbeider for å kunne opprettholde et så godt behandlingstilbud som mulig innenfor de rammene og smitteverntiltakene som nå er påkrevd.

Hverdagen på Riisby er av den grunn ganske annerledes enn hva den vanligvis er. Som alle andre helseinstitusjoner i Norge har også vi stengt begge avdelinger for besøk, og treningsreiser blir ikke gjennomført med bakgrunn i myndighetenes anbefalinger om å holde seg der man er.  Rutiner for matservering og medisinutdeling er endret, og også felles møtepunkter foregår på alternative måter nå. Dette er bare noen av endringene, og de påvirker i stor grad både pasienter og personalet, det er rart å ikke kunne gi hverandre en klem eller ta hverandre i hånden.

Det jobbes kontinuerlig med å informere både pasienter og medarbeidere rundt den pågående situasjonen. Vi opplever et godt samarbeid og en felles forståelse der alle jobber sammen for å forhindre smitte og spredning, både for seg selv og i solidaritet med andre.

Inntak av nye pasienter vurderes fortløpende, eventuell karantene i startfasen vil da avtales med den enkelte. Inntakskontoret informerer pasienter om eventuelle endringer.

Institusjonens smittevernteam etterstreber å til enhver tid holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra norske myndigheter, og det er utarbeidet en egen beredskapsplan i forbindelse med pandemien.

 

To ganger i året (vår og høst) arrangerer Riisby Behandlingssenter seminar for pårørende til inneliggende pasienter.

Kurset varer i tre dager og holdes på et lite pensjonat ca ½ times tur fra Riisby (https://www.haugtun.no/)

Dette er et seminar hvor mest pårørende og i liten grad pasienten er i fokus.

Fysisk aktivitet og kosthold

Velutstyrte treningsrom på begge avdelinger er mye brukt. Mange pasienter driver med både kondisjons- og styrketrening. De som etterspør det, får også veiledning i sunt kosthold.

 

I virksomhetsideen står det:

”Pasientene skal lære hvordan de kan mestre livet sitt uten bruk av rusmidler”.

Pasienter med avhengighetsdiagnose, trenger å oppdage alternativer til et liv styrt av rusmiddelet, og få mot til og ønske om å velge et slikt alternativ. Til tross for alle ulemper og all lidelse ved å ruse seg, så består avhengigheten i opplevelsen av at rusmiddelet er nødvendig og betydningsfullt, ”i alle fall akkurat nå”. Utgangspunktet er at pasienten er i konflikt med seg selv. En beslutning må tas, og denne må føre til praktiske handlinger.

Under innleggelse er det viktig å få til sammenhengende rusfrihet. Institusjonen skal gi pasienten gode rammer for å medarbeide, ikke motarbeide egen helse; fysisk, psykisk og sosialt.

Det er avgjørende at pasientene oppfatter at deres eget liv er dyrebart. Det er vårt mål at alle som er i behandling, oppnår økt selvrespekt.

Den kognitive evnen skal opparbeides igjen. Pasienten skal oppdage muligheten til å ha innvirkning på eget liv, bli seg bevisst sine egne valg og ta ansvaret for disse.

Hver enkelt skal bli bedre kjent med egne ressurser. De skal også få opplevelser som tenner håp og livsmot.

Sammen med rusbehandlingen, skal pasientene få behandling for sine somatiske og psykiske lidelser. Dersom dette innebærer utredning/behandling utenfor vår kompetanse eller lengde på avtale med oss, skal Riisby henvise pasienten til andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Ved utskrivning skal alle ha tilbud om å bli henvist til noen som kan støtte dem i det videre arbeidet i forhold til avhengighetsproblemet og eventuell integreringsprosess. Riisby ser på institusjonsoppholdet som en del av et lengre sammenhengende behandlingsopplegg. NAV/sosialkontor, fastlege, DPS, rusteam osv. er viktige linker.

Erfaring tilsier at ikke alle pasienter oppnår å bli helt rusfrie og får tilbake sin helse. Men vår målsetting er at alle pasienter skal oppnå en positiv varig forandring, og selv kunne skjelne mellom hva hun/han kan gjøre noe med og hva hun/han må leve med.

Pasienter som blir henvist direkte fra aktiv rus eller et langvarig misbruk, kan måtte bruke mange uker for å bli friske nok til å kunne delta særlig aktivt. Det kan derfor gå en tid før det blir tydelig hvilket rehabiliteringsnivå som er realistisk å arbeide mot.