Behandlingstilbud

Traumebehandling

Mennesker med rusmiddelproblematikk bærer ofte på en rekke potensielt traumatiserende erfaringer. Mange har også utviklet traumelidelser og forskning viser at det finnes en klar forekomst av samtidig traume- og rusproblematikk.

Riisby har flere års erfaring med gruppebasert traumebehandling. I behandlingen fokuseres det på stabilisering av traumereaksjoner ved hjelp av undervisning, ferdighetstrening gjennom øvelser og hjemmearbeid. Disse stabiliseringsgruppene går over 10 uker og innefatter også individuell oppfølging ved en behandlere. Behandlerne ved Riisby har grunnleggende kompetanse (Metakognitiv terapi, ABC -traumekurs) og lang erfaring med stabilisering og behandling av traumelidelser.

Kognitiv atferdsterapi

I behandling av rusmiddelavhengighet, depresjon, angst, søvnproblemer og posttraumatisk stresslidelse vil det også fokuseres på kognitiv atferdsterapi og andre supplerende kognitive metoder (atferdsaktivering, Metakognitiv terapi, Acceptance and commitement therapy).

Kognitiv atferdsterapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for flere psykiske lidelser og metoden omfatter problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Gruppetilbud

  • Angstgruppe
  • Depresjonsgruppe
  • Traumegruppe
  • Nettverksbygging
  • Pargruppe
  • Livssynsgruppe
  • Ferdighetstrening

Parterapi

For par som er innlagt på Riisby, har vi et gruppetilbud der det er fokus på parforholdet. Gruppen ledes av presten og en behandler. Gruppen går i bolker på fem ganger, 2-3 ganger i året. Innholdet i gruppa vil variere noe etter parenes behov og interesser, men hovedfokus er på kjærligheten; hvordan man kan ha det godt sammen. Et viktig tema er også hvordan man kan støtte hverandre i en rusfri hverdag etter oppholdet på Riisby.

Aktivitetsavdeling

Riisby har aktivitetsavdeling på både Nordre og Søndre der vi har fokus på ressurser, kreativitet og mestring.

Arbeidsterapi/arbeidstrening

Alle pasienter har daglig en liten praktisk oppgave i form av kjøkkenoppgaver, renhold, vedlikehold og stell av uteanlegg. Enkelte pasienter kommer i gang med arbeidstrening i bedrifter utenfor institusjonen i avslutningsfasen av behandlingen.

Valgtilbud

Det kristne tilbudet

Behandlingen bygger på et helhetlig menneskesyn med fokus på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, hvor egne ressurser står sentralt. Riisby drives ut fra et kristent livssyn og har egen institusjonsprest.

Morgenandakt, gudstjenester og samlinger er frivillig. Det er mulig å delta på gudstjenester i de lokale kirkene.

Morgenandaktene finner sted mandag til fredag på Stabburet på Nordre og på andaktsrommet på Søndre. Andakten og varer i 5 – 10 min. Stabburet og andaktsrommet er «stille rom» der du kan gå og sette deg, lese, meditere, spille et instrument eller høre på musikk.

Har du behov for å komme i kontakt med andre livssynsgrupper, kan presten hjelpe deg med det.

Tro og tvilgruppe: Dette er en gruppe der vi diskuterer og samtaler om ulike temaer. Her kan du komme med temaer du gjerne vil vi skal undersøke og snakke om.

Bibelgruppe: Ta kontakt med presten, så finner vi en møteplass. Her leser vi i bibelen, og diskuterer og samtaler ut fra tekster vi leser.

Kirkesafari: Vi besøker flere av de lokale kirkene, og får høre historien, se på kunst og arkitektur. Spør presten om når neste tur blir!

Skole

I samarbeid med Karrieresenteret Gjøvik er det tilbud om undervisning. Ca. halvparten av pasientene benytter seg til enhver tid av dette tilbudet. Fagtilbudet varierer etter pasientenes behov. Hvert år er det noen som fortsetter med utdannelse etter avsluttet behandling.

Turer

Det er tilbud om turer av variert art 2 – 4 ganger pr. mnd. Det er mange turer ut i naturen, f.eks. fjellturer til fots og skiturer. Ellers er det turer til museer, utstillinger, andre severdigheter, og aktiviteter som bowling. Pasientene deltar aktivt i planlegging av turer.

Å klare mer enn før

Som aktiv del av behandlingen inngår treningsreiser. Disse skal planlegges og evalueres i samtaler med hovedbehandler. Treningsreiser er viktige med hensyn til å få erfaringer av rusfrihet som resultat av egne valg. Dessuten er de vesentlige i arbeidet med nettverk og for tilretteleggelse av forholdene for livet etter behandlingsoppholdet.

I likhet med treningsreisene samarbeides det med pasientene om aktiv trening på andre vanskelige situasjoner f.eks.: reise med buss, sitte i større forsamlinger, ha kontroll over egen økonomi, prøve nye aktiviteter