Pasientrettigheter

Rett til helsetjenester for rusmiddelavhengige.

Rusmiddelavhengige har fra 1. januar 2004 rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, på lik linje med alle andre pasientgrupper. Disse rettighetene er:

  • Rett til behandling for sin rusmiddelbruk
  • Rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager
  • Rett til å få fornyet vurdering
  • Rett til å velge hvor en ønsker behandling for sin rusmiddelavhengighet
  • Rett til å få utarbeidet en individuell plan
  • Rett til å få dekket reiseutgifter ved innleggelse og utskrivning, også når en benytter muligheten til å velge behandlingssted
  • Rett til medvirkning og informasjon
  • Rett til innsyn i sin journal
  • Rett til å klage til helsetilsynet dersom en mener rettighetene ikke er ivaretatt

Når pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for rusmiddelavhengige innebærer det også at pasient- og brukerombudsordningen omfatter rusbehandling.

Videre betyr dette at reglene om samtykke etter pasient- og brukerrettighetsloven gjelder denne gruppen pasienter.