Pasientinformasjon

  • Mange pasienter som henvises til Riisby har kompliserte og sammensatte lidelser. De fleste tilfredsstiller kriteriene for både rus/avhengighetslidelser og flere andre psykiske lidelser, slik som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Noen har gjentatte mislykkede behandlingsforløp bak seg og det har vist seg at kortere opphold eller poliklinikk ikke har vært tilstrekkelig for å få kontroll over problemet med «drop-out» og tilbakefall som resultat.
  • Mange pasienter ved Riisby har tidligere hatt behandling i det psykiske helsevern, både poliklinisk og ved innleggelse i psykiatrisk institusjon. De fleste pasientene er alkoholavhengige og blandingsmisbrukere.
  • Innsøking av medikamentavhengige har økt de siste årene. Riisby benytter ikke A- eller B-preparater i behandlingen og pasienter må være ferdig nedtrappet på slike medikamenter før innleggelse. Riisby tar imot LAR-pasienter.
  • De som kommer til behandling ved Riisby Behandlingssenter er personer som i stor grad lever i aktiv rus. Derfor er det viktig med avgiftning før innleggelse på institusjonen.
  • Riisby Behandlingssenter har mange års erfaring med innleggelser etter Straffegjennomføringsloven §12.