Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige.

Rett til helsetjenester for rusmiddelavhengige

Rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven

Les mere her

Fra 1. januar 2019 er alle pasienter som henvises til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og Riisby behandlingssenter i et pakkeforløp for sin behandling.

Les mer om pasientforløp her

publisert 29.05.2019 08:34

To ganger i året (vår og høst) arrangerer Riisby Behandlingssenter seminar for pårørende til inneliggende pasienter.

Kurset varer i tre dager og holdes på et lite pensjonat ca ½ times tur fra Riisby (https://www.haugtun.no/)

Dette er et seminar hvor mest pårørende og i liten grad pasienten er i fokus.

Les mer om saken

publisert 11.04.2019 08:34

Fysisk aktivitet og kosthold

Velutstyrte treningsrom  er mye brukt. Mange pasienter driver med både kondisjons- og styrketrening. De som etterspør det, får også veiledning i sunt kosthold.

Les mer om saken

publisert 27.03.2019 11:10

 

I virksomhetsideen står det:

”Pasientene skal lære hvordan de kan mestre livet sitt uten bruk av rusmidler”.

Pasienter med avhengighetsdiagnose, trenger å oppdage alternativer til et liv styrt av rusmiddelet, og få mot til og ønske om å velge et slikt alternativ. Til tross for alle ulemper og all lidelse ved å ruse seg, så består avhengigheten i opplevelsen av at rusmiddelet er nødvendig og betydningsfullt, ”i alle fall akkurat nå”. Utgangspunktet er at pasienten er i konflikt med seg selv. En beslutning må tas, og denne må føre til praktiske handlinger.

Under innleggelse er det viktig å få til sammenhengende rusfrihet. Institusjonen skal gi pasienten gode rammer for å medarbeide, ikke motarbeide egen helse; fysisk, psykisk og sosialt.

Det er avgjørende at pasientene oppfatter at deres eget liv er dyrebart. Det er vårt mål at alle som er i behandling, oppnår økt selvrespekt.

Den kognitive evnen skal opparbeides igjen. Pasienten skal oppdage muligheten til å ha innvirkning på eget liv, bli seg bevisst sine egne valg og ta ansvaret for disse.

Hver enkelt skal bli bedre kjent med egne ressurser. De skal også få opplevelser som tenner håp og livsmot.

Sammen med rusbehandlingen, skal pasientene få behandling for sine somatiske og psykiske lidelser. Dersom dette innebærer utredning/behandling utenfor vår kompetanse eller lengde på avtale med oss, skal Riisby henvise pasienten til andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Ved utskrivning skal alle ha tilbud om å bli henvist til noen som kan støtte dem i det videre arbeidet i forhold til avhengighetsproblemet og eventuell integreringsprosess. Riisby ser på institusjonsoppholdet som en del av et lengre sammenhengende behandlingsopplegg. NAV/sosialkontor, fastlege, DPS, rusteam osv. er viktige linker.

Erfaring tilsier at ikke alle pasienter oppnår å bli helt rusfrie og får tilbake sin helse. Men vår målsetting er at alle pasienter skal oppnå en positiv varig forandring, og selv kunne skjelne mellom hva hun/han kan gjøre noe med og hva hun/han må leve med.

Pasienter som blir henvist direkte fra aktiv rus eller et langvarig misbruk, kan måtte bruke mange uker for å bli friske nok til å kunne delta særlig aktivt. Det kan derfor gå en tid før det blir tydelig hvilket rehabiliteringsnivå som er realistisk å arbeide mot.

Les mer om saken

Se filmer ved Riisby

Resized 20181003 080207 28161