Ideologi

En person som har utviklet avhengighet av et rusmiddel har mistet evnen til å styre livet sitt på fritt grunnlag. Avhengigheten er både fysisk og psykisk betinget, og den får innvirkning på alle livets områder.

Veien inn i avhengighet er høyst individuell, slik personer med dette problemet er forskjellige. For å lykkes, er det nødvendig med et bredt faglig sammensatt behandlingspersonell, med medisinsk, pedagogisk, psykologisk og sosial ekspertise, som også evner å arbeide tverrfaglig. Vi ser på behandlingen som en forandringsprosess, der den avhengiges tanker, følelser og handlinger må utfordres. Forandringen går i retning av at personen får frihet til å bli seg selv. Den består også i hjelp til å leve med de begrensninger som avhengigheten har ført med seg.

Virksomhetsideen

Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige med behov for lengre tids innleggelse. Institusjonen drives ut fra et kristent livssyn. Behandlingen bygger på et helhetlig menneskesyn med fokus på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, hvor egne ressurser står sentralt. På Riisby er respekt, tillit og ansvar viktige begreper. Hovedmålsettingen for behandlingen er at pasientene lærer å mestre livet sitt uten bruk av rusmidler.