Hvordan søke plass?

Her kan du lese om hvordan du går frem for å søke plass hos oss.

Henvisning

Fastlege eller sosialkontor/NAV kan henvise til behandling ved Riisby behandlingssenter. Det er viktig at henvisningen inneholder navn på koordinator i pasientens hjemkommune. Alle med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys en koordinator. Henvisningen må gå via spesialisthelsetjenesten for å få vurdert pasientrettigheter og behandlingsfrist.

Kartlegging

I søknaden om behandlingsplass ved Riisby Behandlingssenter, må det foreligge informasjon om søkerens helsemessige status og behandlingsbehov. Vår inntakskonsulent innhenter ofte noe mer detaljerte opplysninger om helse og medisinbruk, forbruk nå, søvnvansker, fungeringsevne i det daglige, eventuelle handikap etc. Rushistorie og psykiatrisk behandlingshistorie må være kartlagt. Informasjonssamtaler gjennomføres i enkelte tilfeller for å sikre at behandlingstilbudet er egnet for søker.

Riisby Behandlingssenter har tidligere hatt to typer plasser, 6-månedersopphold og 12-månedersopphold.

Fra 01.01.2016 inngikk Riisby ny avtale med Helse Sør-Øst som innebærer at alle våre døgnplasser har en normert behandlingstid på inntil 9 måneder.

Rett til helsetjenester for rusmiddelavhengige

Rusmiddelavhengige har fra 1. januar 2004 rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, på lik linje med alle andre pasientgrupper. Disse rettighetene er:

  • Rett til behandling for sin rusmiddelbruk
  • Rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager
  • Rett til å få fornyet vurdering
  • Rett til å velge hvor en ønsker behandling for sin rusmiddelavhengighet
  • Rett til å få utarbeidet en individuell plan
  • Rett til å få dekket reiseutgifter ved innleggelse og utskrivning, også når en benytter muligheten til å velge behandlingssted
  • Rett til medvirkning og informasjon
  • Rett til innsyn i sin journal
  • Rett til å klage til helsetilsynet dersom en mener rettighetene ikke er ivaretatt

Når pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for rusmiddelavhengige innebærer det også at pasient- og brukerombudsordningen omfatter rusbehandling.

Videre betyr dette at reglene om samtykke etter pasient- og brukerrettighetsloven gjelder denne gruppen pasienter.

Riisby Behandlingssenter har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser, Fra 01.01.2016 inngikk Riisby ny avtale med Helse Sør-Øst som innebærer at alle våre døgnplasser har en normert behandlingstid på inntil 9 måneder:

Under portalen helsenorge.no, vil en finne ventetider for de ulike behandlindstedene.

Ventetider alle behandlingssteder med offentlig tilbud