Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig medisinsk observasjon, vurdering og behandling i samarbeid med lege
 • Koordineringsansvar for sykepleierressurser – delegering av oppgaver
 • Vedlikeholde og implementere rutiner for sykepleier og miljøarbeider i turnus
 • Ansvar for internkontroll og avvikshåndtering på helseavdelingen
 • Bidra ovenfor andre ansatte med sykepleiefaglige/medisinske vurderinger med hensyn til pasientens helsemessige situasjon
 • Ta et aktivt ansvar for å finne alternativer til å bruke medisiner i forhold til pasientenes livsproblemer
 • Etter legens bestemmelser og innenfor vedtatte budsjettmessige rammer ha daglig ansvar for avdelingens innkjøp og administrering av medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Ansvar/utføre sykepleiefaglige oppgaver knyttet til inntak av nye pasienter
 • Ansvar/utføre sykepleiefaglige oppgaver knyttet til kontroll av rusfrihet ved inntak og under behandlingen
 • Ansvar for sykepleier- og miljøarbeiderturnus, herunder attesterer timelister
 • Ansvar for oppfølging og regelmessige samlinger for miljøarbeidere og sykepleier
 • Veilede miljøpersonalet i medisinhåndtering og oppfølging av pasientens helsetilstand
 • Bidra til institusjonens hygieniske standart ut fra sykepleierfaglige vurderinger

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Det er ønskelig med utdanning/erfaring innen rus- og psykiatri/ledelse

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.). Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Tove Kristin Jevne eller Turid T. Espelien på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 30.04.2021 til

Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist/psykolog, andre med relevant bakgrunn kan også søke

Oppgaver

 • Faglig leder inngår i institusjonens lederteam
 • Faglig leder er behandlingsansvarlig og har det overordna ansvaret for pasientbehandlingen. Faglig leder er også journalansvarlig
 • Faglig leder har ansvar for behandlingsinnhold herunder; individualsamtaler, grupper, temasamlinger etc i samarbeid med øvrig ledelse
 • Faglig leder har tett samarbeid med de øvrige behandlerne på institusjonen. Veiledning og undervisning inngår som en viktig del av arbeidsområdet.
 • Faglig leder har også klinisk arbeid i tråd med pakkeforløp TSB; blant annet utredningsarbeid, diagnostisering og behandling. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglig leder har ansvar for kvalitetssikring og faglig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist eller psykolog, men andre med relevant bakgrunn kan også søke
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med rusavhengighet
 • Gode norskkunnskaper
 • Psykologer i spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Gode samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.). Pensjonsordning i KLP.

Ta gjerne kontakt med institusjonsleder Tove Kristin Jevne 990 86822 for nærmere informasjon

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til innen 26.mars 2021.